Tietosuojaseloste

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa.

Rekisterinpitäjä:
Package Testing & Research Oy/Sense N Insight
Y-tunnus: 2790563-5
Osoite: Iskoskuja 3 A 19, 01600 Vantaa
Puhelin: 0400-697973
Sähköposti: contact (at) ptr.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Nimi: Virpi Korhonen
Sähköposti: virpi.korhonen (at) ptr.fi

Rekisterin nimi

 • Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvät rekisterit
 • Markkinointirekisteri
 • Kuluttajatutkimuksiin osallistuneiden rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen, tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoiminnan harjoittamiseksi.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteista tai liiketoimintaan liittyvistä mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme tiedot itse. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada myös muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, esimerkiksi kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmistä, postin osoitetietojärjestelmästä, tai asiakasrekistereitä ylläpitävien palveluiden kautta.

Kuluttajatutkimukseen osallistuneiden rekisteri liittyy kuluttajatutkimusten toteuttamiseen ja raportointiin. Osallistujien nimi- tai yhteystietoja ei yhdistetä tutkimustuloksiin ja tiedot hävitetään jokaisen tutkimuksen raportoinnin jälkeen. Emme ylläpidä omaa kuluttajapaneelia, vaan ostamme rekrytointipalvelut pääasiassa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja liittyen asiakkuuteen tai muun yhteydenpidon hoitamiseen tai markkinointiin, sekä tutkimustulosten analysointiin.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme, ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyviä käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen.
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä.
 • Tallennamme oikeaa ja luotettavaa tietoa.

Asiakasrekisterin tietosisältö (henkilötietolomakkeiden kentät)

 • Etu- ja sukunimi
 • Työnantaja ja toimenkuva
 • Yhteystiedot
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
 • Markkinointilupa tai kielto
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Kuluttajatutkimuksen osallistujarekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Sukupuoli ja ikä
 • Ammatti
 • Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tarvittaessa osoitetiedot, jos tieto liittyy kohderyhmän määrittelyyn tai osallistujan tavoittamiseen
 • Tutkimuksen kohderyhmän määrittelyn yhteydessä kerättävä muu teksti-/numeromuotoinen tieto

Tietolähteet

Keräämme asiakastietoja henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä, sekä asiakasrekistereitä ylläpitävien palveluiden kautta. Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä. Kuluttajatutkimusten osallistujien tausta- ja yhteystiedot saamme joko kuluttajien itse ilmoittamina tai kuluttajien rekrytoinnista vastaavalta yritykseltä. Tiedot hävitetään jokaisen tutkimuksen päätyttyä.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekistereissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Markkinointirekisteristämme pääsee poistumaan itse lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai, mikäli linkkiä ei sähköpostissa ole, pyytämällä rekisteristä poistamista kirjallisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

 • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, titteli, yritys sekä sähköpostiosoite.

Kuluttajatutkimuksiin osallistuneiden tietoja ei luovuteta tutkimusten ulkopuolisille osapuolille.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

Rekisterien suojaus

Rekisterien sisältämät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Markkinointirekisterin sisältämät tiedot säilytetään palveluntuottajien järjestelmissä. Manuaalisesti kerätty aineisto (ryhmiin osallistuvien kuluttajien rekrytointilomakkeet) säilytetään lukitussa tilassa lukitussa kaapissa. Sijaintipaikkaan pääsy edellyttää kulkulupaa ja avaimia yrityksen tiloihin. Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat työssään rekisterissä olevia henkilötietoja.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen contact (at) ptr.fi

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot täältä: https://tietosuoja.fi/etusivu